ШТО ЗНАЧИ УСЛУГАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТЕЊЕТО

Утврдената дефиниција за услугата за управување со печатење е широка, но крајниот резултат е едноставен: стекнување видливост и контрола над Вашето печатење, кое Ви помага да заштедите пари и да ја зголемите продуктивноста. Успешното печатење исто така Ви помага да ја подобрите одржливоста на животната средина и безбедноста на документите.

Под “печатење“, подразбираме вкупни трошоци за управување и оптимизирање на Вашите печатачи и луѓето и процесите што ги поддржуваат овие уреди. Ова вклучува:
●     Страници печатени од канцелариски работници, мобилни работници и одговорните за процесите на печатење.
●     Канцелариски печатачи, повеќефункционални печатачи, копири, скенери и факс-машини.
●     Материјали за брзо печатење, офсет печатење, пошта и дистрибуција.
●     Хартија, мастило, тонер и други потрошен материјали.

Додадете ги трошоците за печатење, и тоа значи голем дел од годишните трошоци на бизнисот – дури 15%. Преку управуваните услуги за печатење можете да ги намалите трошоците за дури 30%.

Услугата за управување со печатењето не подразбира само надгледување на принтерите, туку и:
●     Спроведување темелна оценка за анализирање на Вашата тековна инфраструктура за печатење.
●     Следење, управување и оптимизирање на вкупното печатење, без разлика на брендот на печатачот.
●     Креирање план за намалување на бројот и типовите на уреди за печатење и набавки, истовремено задоволувајќи ги потребите на Вашиот бизнис.
●     Проактивна идентификација и решавање на потенцијалните проблеми со печатењето и обезбедување резерви пред да бидат засегнати вработените.
●     Намалување на негативното влијание врз животната средина преку печатење помалку хартија и трошење помалку енергија.
●     Овозможување лесен и безбеден пристап за печатење на работниците.
●     Можност за континуирано следење на Вашата средина за печатење и користење тековни подобрувања на процесот за да заштедите време и пари.
●     Интегрирање на мрежното управување и информатичката технологија (ИТ), од поддршка на платформа до решенија базирани на облак.
●     Можност за докажан успех во распоредувањето управувани услуги за печатење било каде во светот преку глобална мрежа на висококвалификувани експерти.
●     Промена на бавните, процеси базирани на хартија во автоматизирани и дигитални.